Algemene voorwaarden

overlay overlay
overlay

In overweging nemende:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KnowL solutions BV, gevestigd en kantoorhoudende te Voorschoten aan Aagje Dekenkade 71 (2251ZV) (hierna te noemen: “Leverancier”), met als handelsnaam "MedSafe", heeft de PGO “MedSafe” ontwikkeld;

MedSafe (hierna te noemen "De Dienst"):

  • De Dienst: software die ook wel PGO (Persoonlijk Gezondheids Dossier) genoemd wordt.
  • MedSafe biedt de mogelijkheid zelf online in een zogenaamd PGO  gegevens over zijn/ haar voorgeschreven geneesmiddelen, gebruik van geneesmiddelen, allergieën, aandoeningen waaraan hij of zij lijdt, allergieën en andere relevante gezondheidsgegevens bij te houden en, met zijn/haar door een of meer derde(n), bijvoorbeeld een hulpverlener in de zorg of een familielid, te laten inzien en gebruiken (downloaden), wijzigen en aanvullen (uploaden) of anderszins te beheren.
  • Kenmerkend aan De Dienst is dat de patiënt zelf altijd de volledige controle behoudt over alle gegevens die met de software over hem/haar worden verwerkt.
  • De Dienst wordt door Leverancier via een beveiligde internetverbinding als dienst ter beschikking gesteld (hierna: de Dienst);
  • de Gebruiker wenst de Dienst van Leverancier af te nemen en gebruik te maken van De Dienst om voor zichzelf of ten behoeve van een derde gegevens over voorgeschreven geneesmiddelen en het gebruik van geneesmiddelen en andere relevante persoonsgegevens van zichzelf of die derde te kunnen (doen) beheren;
  • Leverancier is bereid aan Gebruiker de Dienst en aanvullende diensten te verlenen en een niet exclusief en niet-overdraagbaar recht op gebruik van De Dienst te verschaffen onder de navolgende voorwaarden;

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de hierna volgende begrippen de volgende betekenis.

1.1. Andere Informatie: informatie van algemene aard over de effecten van de (combinatie van) geneesmiddelen, van het gebruik van geneesmiddelen in combinatie met bekende aandoeningen, met toestanden van het lichaam en/of met allergieën, en andere voor de gezondheidszorg relevante informatie van algemene aard.

1.2. Autorisatieprotocol: de in De Dienst geboden geheel geautomatiseerde systematiek voor verlening van toestemming door de Patiënt aan een Hulpverlener of andere derde voor beheer van zijn/haar medische gegevens in een PGO;

1.3. de Gebruiker: de natuurlijk persoon die met Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten tot gebruik van de Dienst en van De Dienst voor het beheer van medische gegevens van zichzelf (dan is de Gebruiker tevens Patiënt) en/of van een ander.

1.4. Hulpverlener: een hulpverlener, instelling of voorziening voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in artikel 21 van de Wet bescherming persoonsgegevens, die in het kader van de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf persoonsgegevens betreffende de gezondheid verwerkt.

1.5. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst langs elektronische weg is gesloten.

1.6. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht (waaronder het recht op geschriftenbescherming), merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht, alsmede rechten op knowhow, op de software en andere bestanddelen van de Dienst en De Dienst, de gegevensverzamelingen die in het kader van De Dienst worden beheerd en de informatie en documentatie die via De Dienst of in het kader van aanvullende diensten worden verstrekt.

1.7. Medische gegevens: gegevens van een Patiënt over onder andere voorgeschreven geneesmiddelen, over het gebruik van geneesmiddelen, over aandoeningen waaraan hij/zij lijdt, over allergieën, als ook informatie over de behandelaars en de ondersteunende natuurlijke personen die betrokken zijn bij een behandeling en andere voor de juiste verwerking van gegevens over het geneesmiddelengebruik relevante persoonsgegevens van die Patiënt.

1.8. Overeenkomst: de langs elektronische weg gesloten overeenkomst met betrekking tot het overeenkomstig de onderhavige voorwaarden en eventuele Bijlagen door Leverancier aan de Gebruiker ter beschikking stellen van de Dienst en De Dienst.

1.9. Patiënt: iedere natuurlijke persoon waarvan een Patiëntendossier en/of een De Dienst-Hulpverlenersdossier in De Dienst is aangemaakt.

1.10. Server: één of meerdere door of ten behoeve van Leverancier beheerde computer(s) die bereikbaar is vanaf het internet, met daarop geïnstalleerd De Dienst en overige programmatuur noodzakelijk om de Dienst te kunnen leveren.

1.11. Website: de website van De Dienst.

1.12. De Dienst: de door Leverancier geëxploiteerde standaard software applicatie die is geïnstalleerd op de Server waarmee een de Gebruiker of een Hulpverlener Medische gegevens online kan (doen) verwerken en waarmee de Andere Informatie wordt verschaft, één en ander met de functionaliteiten zoals beschreven op de Website.

1.13. De Dienst-Hulpverlenersdossier: een naast het reguliere dossier dat een Hulpverlener op grond van boek 7, titel 7 afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek over een patiënt hoort bij te houden in De Dienst door een Hulpverlener aangemaakt digitaal dossier voor de verwerking van medische gegevens van een natuurlijke persoon, dat voor de betrokken natuurlijke persoon niet toegankelijk is gemaakt via de daartoe in De Dienst geboden functionaliteit;

1.15. De PGO: een in De Dienst door of met toestemming van een Patiënt of door een Hulpverlener aangemaakt digitaal dossier voor de verwerking van die Patiënt, dat voor die Patiënt of een door hem/haar daartoe gemachtigde Gebruiker toegankelijk is gemaakt via de daartoe in De Dienst geboden functionaliteit.

Artikel 2. Levering van de Dienst

2.1. Leverancier zal de Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen via een beveiligde internetverbinding die loopt over het publieke Internet. Hiertoe zal Leverancier aan de Gebruiker het internetadres van de Server verstrekken. Leverancier voorziet de Dienst en De Dienst van een authenticatiesysteem waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Dienst en De Dienst.

2.2. Leverancier garandeert dat de Dienst op vakbekwame wijze wordt uitgevoerd, zo nauwkeurig mogelijk voldoet aan de in de Overeenkomst aangegeven eigenschappen en wordt verricht in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2.3. Leverancier zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst voor de Gebruiker te realiseren, maar kan niet garanderen dat de Dienst continu, zonder onderbrekingen, beschikbaar zal zijn voor de Gebruiker.

Artikel 3. De Dienst, eigenschappen, updates en nieuwe versies

3.1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Leverancier aan de Gebruiker een niet exclusief recht op gebruik van De Dienst onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

3.2. Leverancier garandeert dat De Dienst geschikt zal zijn voor normaal gebruik met inachtneming van de eigenschappen zoals aangegeven in de Overeenkomst.

3.3. De in De Dienst verstrekte Andere Informatie over de samenstelling, werking en het gebruik van de geneesmiddelen en over combinaties van geneesmiddelen is gebaseerd op de door Z-Index samengestelde G-standaard, de door Vektis BV samengestelde zorgverlenersdatabase, de door het CIBG onderhouden BIG-register met daarin alle geregistreerde zorgverleners in Nederland, de informatie over zorginstanties van Zorgatlas en op de studie van medicijnen en op ervaring in de behandeling met geneesmiddelen. De Andere Informatie is slechts algemeen van aard en heeft geen betrekking op een individuele Patiënt of een groep van Patiënten, in die zin dat deze informatie in De Dienst automatisch wordt gekoppeld aan de ingevoerde gerelateerde medische gegevens. Leverancier verandert niets aan de inhoud van de bedoelde G-standaard en database. Leverancier spant zich er voor in de juiste en ter zake relevante informatie uit deze bronnen in De Dienst te presenteren, maar kan niet garanderen dat de verstrekte Andere Informatie altijd juist, relevant of volledig is. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de Andere Informatie.

3.4. Leverancier zal zich inspannen om De Dienst zoveel mogelijk up-to-date te houden met inachtneming van de technische ontwikkelingen, de externe databases waar De Dienst gebruik van maakt en de geldende wet- en regelgeving en om eventuele updates en nieuwe versies binnen redelijke tijd na het ter beschikking komen daarvan online beschikbaar te stellen voor de Gebruiker.

3.5. Leverancier kan De Dienst uitbreiden met extra optionele functionaliteit en aanvullende diensten voor de Gebruiker. Leverancier zal de Gebruiker daar over informeren. Leverancier behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden, waaronder de verplichting tot het betalen van een gebruiksvergoeding, te verbinden aan het gebruik van de optionele functionaliteit en/of de aanvullende diensten. Leverancier zal in dat geval de betreffende aanvullende voorwaarden steeds duidelijk specificeren. De Gebruiker is niet verplicht tot het afnemen van de betreffende optionele functionaliteit en/of de aanvullende diensten.

Artikel 4. Inschakeling derden

4.1. Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. Leverancier zal de aldus door haar ingeschakelde derden dezelfde verplichtingen opleggen als zij in het kader van deze Overeenkomst voor de desbetreffende verwerkingen van persoonsgegevens jegens de Gebruiker op zich neemt, teneinde te waarborgen dat geheimhouding en beveiliging tegen misbruik van persoonsgegevens bij deze derden ook voldoende gegarandeerd is.

Artikel 5. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst en De Dienst

5.1. Voor het gebruik van de Dienst, De Dienst en de aanvullende diensten van Leverancier dient de Gebruiker te beschikken over een internetverbinding en een geïnstalleerde web-browser of een mobiele telefoon.

5.2. Gebruik van de Dienst en De Dienst door de Gebruiker is alleen mogelijk op basis van het door Leverancier voorziene authenticatiesysteem om toegang te krijgen tot de Dienst en De Dienst.

5.3. de Gebruiker zal de door Leverancier aan hem verstrekte authenticatiemiddelen ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de Dienst en De Dienst geheimhouden. De Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de aan hem verstrekte authenticatiemiddelen. Leverancier mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich met een geschikt authenticatiemiddel aanmeldt ook daadwerkelijk een door de Gebruiker geautoriseerd gebruiker is om namens de Gebruiker zich via de Dienst toegang te verschaffen tot De Dienst en De Dienst te gebruiken Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn, door Leverancier aan hem verstrekte, authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, zal de Gebruiker Leverancier daarvan onmiddellijk in kennis stellen, waarna Leverancier de toegang tot De Dienst via die authenticatiemiddelen onmiddellijk zal blokkeren.

5.4. Leverancier behoudt zich het recht voor, in de situaties dat zij verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens (zie artikel 11 hierna) de als gevolg van onbevoegd gebruik of misbruik in De Dienst opgeslagen gegevens te verwijderen en aangebrachte wijzigingen in de gegevens in De Dienst ongedaan te maken of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Leverancier in die gevallen aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verwijderen van gegevens of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker voor gebruik Dienst en De Dienst

6.1. De Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor:
het gebruik dat hij/zij maakt van de Dienst;
de door hem/haar opgeslagen en aangebrachte wijzigingen in en toevoegingen aan de medische gegevens in De Dienst;
alle andere door of in opdracht van hem/haar verrichte vormen van beheer van de medische gegevens in De Dienst en daarbuiten;

6.2. De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij in De Dienst geen onrechtmatige, onjuiste of onvolledige gegevens verwerkt of anderszins in het kader van het gebruik van de Dienst en De Dienst schadelijk handelt jegens de Patiënt of derden.

6.3. Leverancier is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van (de inhoud van) de met behulp van de Dienst in De Dienst opgeslagen medische gegevens en evenmin voor de wijzigingen in, toevoegingen aan en/of het gebruik of andere verwerking van medische gegevens en de beschikbare Andere Informatie.

6.4. Inzage in en iedere andere vorm van verwerking van de medische gegevens in een De Dienst (PGO) door de Gebruiker, niet zijnde de Patiënt zelf, is alleen toegestaan indien en voor zover de betrokken Patiënt daarvoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Op grond van het Autorisatieprotocol heeft de Gebruiker alleen toestemming van de Patiënt om medische gegevens te verwerken indien en voor zover de Patiënt De Dienst zo ingesteld heeft dat de Gebruiker toegang tot die gegevens heeft en van uitdrukkelijke toestemming voor die verwerking blijkt.

Artikel 7. Opschorting levering Dienst

7.1. Leverancier behoudt zich het recht voor de toegang tot de Dienst via de authenticatiemiddelen van de Gebruiker ogenblikkelijk en zonder voorafgaande waarschuwing (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken zodra Leverancier weet of reden heeft te vermoeden dat de door Leverancier aan de Gebruiker verstrekte authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt. Leverancier zal in voorkomend geval de Gebruiker hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 8. Onderhoud en support

8.1. Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst, De Dienst en/of de Server. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zijn.

8.2. Leverancier is niet verplicht de Klant ondersteuning te bieden bij het gebruik van de Dienst en De Dienst. Indien en voor zover Leverancier middels een helpdesk of anderszins ondersteuning aanbiedt aan de Klant bij het gebruik van de Dienst en De Dienst, dan zal Leverancier zich inspannen om eventuele vragen over het gebruik van de Dienst en De Dienst, adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Leverancier kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. De Intellectuele Eigendomsrechten komen toe en blijven berusten bij Leverancier en/of haar licentiegevers.

9.2. Leverancier verleent hierbij aan de Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie om de Dienst en De Dienst te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst. Gebruik van de Dienst en De Dienst anders dan aangegeven in de Overeenkomst is niet toegestaan.

9.3. In het geval dat op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat De Dienst inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, dan is Leverancier gerechtigd de Dienst te staken zonder in dat kader op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker.

9.4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Gebruiker De Dienst niet verveelvoudigen, openbaar maken, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van De Dienst te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 10. Privacy / verwerking van persoonsgegevens

10.1. Het gebruik van de Dienst en De Dienst brengt de verwerking van persoonsgegevens mee, waaronder begrepen het verwerken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Patiënten. De Wet bescherming persoonsgegevens is op deze verwerkingen van toepassing.

10.2. Leverancier is de verantwoordelijke (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een De Dienst (PGO).

10.3. De Gebruiker, voor zover deze is aan te merken als Patiënt, geeft hierbij aan Leverancier de uitdrukkelijke toestemming om zijn/haar medische gegevens te verwerken in het kader van de Overeenkomst en overeenkomstig de doeleinden zoals gespecificeerd in het privacystatement dat is gepubliceerd op de website van Leverancier.

10.4. Indien één of meer Hulpverleners gegevens verwerken in een De Dienst-Hulpverlenersdossier en de betreffende Hulpverlener(s) het betreffende dossier via de daartoe in De Dienst beschikbaar gestelde technische voorziening toegankelijk heeft/hebben gemaakt voor de Patiënt of door hem/haar gemachtigde andere Gebruiker, dan wordt het betreffende De Dienst-Hulpverlenersdossier op het moment dat de Patiënt, of de betreffende gemachtigde Gebruiker, op grond van deze Overeenkomst voor de eerste keer gebruik maakt van De Dienst c.q. de Dienst automatisch omgezet in (en voor zover nodig: samengevoegd tot) één PGO. De Hulpverleners die toegang hadden tot de aldus omgezette De Dienst-Hulpverlenersdossiers worden in dat omzettingsproces automatisch door de Patiënt gemachtigd om de medische gegevens van de betreffende Patiënt ook in het PGO in te kunnen zien en te wijzigen. De Gebruiker kan de betreffende machtiging(en) op ieder moment overeenkomstig het Autorisatieprotocol wijzigen dan wel intrekken. De Gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming om de gegevens uit de De Dienst-Hulpverlenersdossiers in het PGO op te nemen en om voornoemde initiële machtigingen aan de Hulpverlener in het PGO in te stellen.

10.5. De Gebruiker kan overeenkomstig het Autorisatieprotocol in De Dienst één of meer derden (hetzij Hulpverleners, hetzij andere Gebruikers) machtigen om zijn medische gegevens in te zien dan wel anderszins te verwerken en om instellingen van De Dienst te beheren. Voor zover in dat kader gegevens worden uitgewisseld met Hulpverleners, dan kan de betreffende gegevensuitwisseling plaatsvinden via een netwerk van een derde waarop de betreffende Hulpverlener is aangesloten (zoals het Landelijk Schakelpunt). De Gebruiker geeft hierbij aan Leverancier toestemming om de overeenkomstig het Autorisatieprotocol gemachtigde derde(n) (andere Gebruikers of Hulpverleners), met in achtneming van eventuele door de Gebruiker gekozen voorwaarden/beperkingen en – voor zover van toepassing – via de door de Hulpverlener(s) gebruikte externe netwerken, toegang te verlenen tot (afhankelijk van de betreffende machtiging) zijn medische gegevens en/of de instellingen van De Dienst. De Gebruiker kan een eenmaal gegeven machtiging op ieder moment weer intrekken middels het Autorisatieprotocol of door contact op te nemen met Leverancier.

10.6. Indien en voor zover de Gebruiker de Dienst en De Dienst op basis van een machtiging gebruikt voor het verwerken van medische gegevens van een Patiënt, niet zijnde de Gebruiker zelf, dan staat de Gebruiker er jegens Leverancier voor in dat de betreffende Patiënt zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de betreffende persoonsgegevensverwerkingen.

10.7. Indien en voor zover ook één of meer Helpverleners de Dienst en De Dienst gebruiken om, met toestemming van de Patiënt, medische gegevens te verwerken in het kader van een Patiëntendossier dan zijn die betreffende Hulpverleners in relatie tot die verwerkingen medeverantwoordelijke. Dat wil zeggen: iedere Hulpverlener is de verantwoordelijke voor de door hem/haar in het Patiëntendossier uitgevoerde verwerkingen van medische gegevens en Leverancier is de verantwoordelijke voor door de Gebruiker/Patiënt uitgevoerde verwerkingen van medische gegevens en voor de Dienst/De Dienst als zodanig.

10.8. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

10.9. Leverancier zal de medische gegevens geheim houden en niet, behoudens toestemming van de Gebruiker dan wel op uit hoofde van een verplichting uit een wettelijk voorschrift, verstrekken aan enige derde. Leverancier draagt er zorg voor dat medewerkers die onder haar gezag staan slechts toegang hebben tot de medische gegevensvoor zover zij daartoe door Leverancier zijn geautoriseerd en dat voor een goede dienstverlening in het kader van De Dienst noodzakelijk is. Leverancier zal alle medewerkers die handelen onder het gezag van Leverancier en toegang hebben tot de medische gegevens een schriftelijke geheimhoudingsverklaring laten tekenen, zullen geheimhouding op grond waarvan zij zich verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij in het kader van De Dienst kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

10.10. In De Dienst houdt Leverancier een logboek bij van alle in De Dienst verwerkte medische gegevens en Andere Informatie en van alle handelingen van individuele gebruikers die in De Dienst plaatsvinden. De gegevens in dit logboek worden door Leverancier bewaard gedurende een periode van 15 jaar, tenzij de Overeenkomst voordien eindigt. In dat geval bepaalt de betrokken Klant of zijn/haar medische gegevens nadien bewaard blijven.

Artikel 11. Nood-inlogcode

11.1. Aan Hulpverleners waarmee Leverancier een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het gebruik van de Dienst en De Dienst wordt door Leverancier een instellingspecifieke nood-inlogcode verstrekt waarmee zonder toestemming van de Patiënt medische gegevens van de Patiënt in het PGO kunnen worden ingezien. De code mag door de betreffende Hulpverlener op grond van de betreffende overeenkomst alleen worden gebruikt voor zover kennisname van de medische gegevens noodzakelijk is in verband met de verrichting van handelingen op het gebied van de geneeskunst die kennelijk onverwijld, zonder dat er tijd is voor het vragen van toestemming, nodig is om ernstig nadeel voor de Patiënt te voorkomen.

11.2. Leverancier zal het gebruik van de nood-inlogcode registreren en aan de Gebruiker kenbaar maken wanneer hem betreffende medische gegevens middels een nood-inlogcode door Hulpverleners zijn ingezien.

11.3. Leverancier zal bij het gebruik van de nood-inlogcode slechts medische gegevens van de Patiënt aan de Hulpverlener(s) verstrekken indien en voor zover de Gebruiker (al dan niet namens de Patiënt) de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verstrekking bij het gebruik van de nood-inlogcode overeenkomstig dit artikel. De Gebruiker kan de betreffende toestemming altijd op ieder moment vrij en kosteloos weer intrekken.

Artikel 12. Data back-ups

12.1. Leverancier zal dagelijks een volledige back-up van de in De Dienst opgeslagen data (doen) maken ter beveiliging tegen verlies van die data. De back-ups zullen beveiligd worden opgeslagen op één of meerdere aparte servers van Leverancier, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de Dienst en die fysiek op een andere locatie staan dan de Server.

12.2. Aldus in back-ups opgeslagen data worden door Leverancier bewaard gedurende twee weken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade, van welke aard ook, tot maximaal € 1.000,–.

13.2. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Gebruiker Leverancier deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of telecommunicatieverbindingen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, alsmede iedere andere situatie waarop Leverancier feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 15. Duur en beëindiging

15.1. De Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen de Overeenkomst per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

15.2. De Overeenkomst met de Gebruiker die tevens Patiënt is (die dus zijn/haar eigen gegevens beheert) eindigt direct van rechtswege bij het overlijden van de betreffende Patiënt.

15.3. Zodra Leverancier kennis krijgt van het overlijden van de Patiënt, zal zij de toegang tot het betreffende Patiëntendossier zo spoedig mogelijk onmogelijk maken, zowel voor de houder van de aan de Patiënt verstrekte authenticatiemiddelen als voor de tot op dat moment gemachtigde derden.

15.4. Voor zover de Gebruiker bij diens overlijden – op basis van een machtiging – toegang heeft tot één of meer Patiëntendossiers van derden, zal Leverancier de toegang tot de betreffende Patiëntendossiers van derden zo spoedig mogelijk nadat zij kennis krijgt van het overlijden van de Gebruiker onmogelijk maken.

15.5. en/of bij het overlijden van de Gebruiker niet zijnde Patiënt.

Artikel 16. Contractovername/overdracht

16.1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Leverancier en de Gebruiker kunnen niet door de Gebruiker worden overgedragen aan een derde.
16.2. Leverancier behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. De Gebruiker erkent dit voorbehoud van Leverancier en aanvaardt reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door Leverancier. Leverancier zal in een voorkomend geval de Gebruiker ten minste drie maanden voorafgaand aan de overdracht bij brief informeren, waarbij Leverancier ook zal aangeven per welke datum de overdracht wordt afgerond. De Gebruiker heeft in voorkomend geval het recht de Overeenkomst tot aan de datum van overdracht kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsverklaring, tenzij de overdracht van rechten en verplichtingen plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.

Artikel 17. Wijzigingen, aanvullingen en conversie

17.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen.

17.2. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig zou worden geoordeeld, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om in dat geval met elkaar in overleg te treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling zal benaderen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. De Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

Geschillen

Mocht u het niet eens zijn met de handelswijze van Leverancier, neemt u dan contact met Leverancier op via het contactformulier van de website of per brief op het volgende adres:

MedSafe
Aagje Dekenkade 71
2251 ZV te Voorschoten
info@medsafe.io